راکفلر یک نام خانوادگی است که ممکن است به موارد زیر اشاره کند:

خانواده راکفلرویرایش

نهادهاویرایش