رده:امپراتوری استعماری فرانسه در دهه ۱۷۹۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۷۹۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه هستند.