رده:انحلال‌های سده ۱۹ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا

سازمان‌ها، مکان‌ها، شرکت‌ها یا سایر موجودیت‌های پایان‌یافته یا منحل‌شده در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا در سدهٔ ۱۹ میلادی.

→ س. ۱۸ انحلال‌ها در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا در سده ۱۹ میلادی س. ۲۰ ←
انحلال‌های دهه ۱۸۰۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا —        ۱۸۰۱۱۸۰۲۱۸۰۳۱۸۰۴۱۸۰۵۱۸۰۶۱۸۰۷۱۸۰۸۱۸۰۹
انحلال‌های دهه ۱۸۱۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۱۰۱۸۱۱۱۸۱۲۱۸۱۳۱۸۱۴۱۸۱۵۱۸۱۶۱۸۱۷۱۸۱۸۱۸۱۹
انحلال‌های دهه ۱۸۲۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۲۰۱۸۲۱۱۸۲۲۱۸۲۳۱۸۲۴۱۸۲۵۱۸۲۶۱۸۲۷۱۸۲۸۱۸۲۹
انحلال‌های دهه ۱۸۳۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۳۰۱۸۳۱۱۸۳۲۱۸۳۳۱۸۳۴۱۸۳۵۱۸۳۶۱۸۳۷۱۸۳۸۱۸۳۹
انحلال‌های دهه ۱۸۴۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۴۰۱۸۴۱۱۸۴۲۱۸۴۳۱۸۴۴۱۸۴۵۱۸۴۶۱۸۴۷۱۸۴۸۱۸۴۹
انحلال‌های دهه ۱۸۵۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۵۰۱۸۵۱۱۸۵۲۱۸۵۳۱۸۵۴۱۸۵۵۱۸۵۶۱۸۵۷۱۸۵۸۱۸۵۹
انحلال‌های دهه ۱۸۶۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۶۰۱۸۶۱۱۸۶۲۱۸۶۳۱۸۶۴۱۸۶۵۱۸۶۶۱۸۶۷۱۸۶۸۱۸۶۹
انحلال‌های دهه ۱۸۷۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۷۰۱۸۷۱۱۸۷۲۱۸۷۳۱۸۷۴۱۸۷۵۱۸۷۶۱۸۷۷۱۸۷۸۱۸۷۹
انحلال‌های دهه ۱۸۸۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۸۰۱۸۸۱۱۸۸۲۱۸۸۳۱۸۸۴۱۸۸۵۱۸۸۶۱۸۸۷۱۸۸۸۱۸۸۹
انحلال‌های دهه ۱۸۹۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۸۹۰۱۸۹۱۱۸۹۲۱۸۹۳۱۸۹۴۱۸۹۵۱۸۹۶۱۸۹۷۱۸۹۸۱۸۹۹
انحلال‌های دهه ۱۹۰۰ (میلادی) در تحت‌الحمایگی نیو گرانادا۱۹۰۰


زیررده‌ها

این رده فقط زیرردۀ زیر را دارد.