رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۴۹ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۴۶  ۱۹۴۷  ۱۹۴۸  ۱۹۴۹ ۱۹۵۰  ۱۹۵۱  ۱۹۵۲
سال‌ها (میلادی) ۱۹۴۶  ۱۹۴۷  ۱۹۴۸  ۱۹۴۹ ۱۹۵۰  ۱۹۵۱  ۱۹۵۲