رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۵۲ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۴۹  ۱۹۵۰  ۱۹۵۱  ۱۹۵۲ ۱۹۵۳  ۱۹۵۴  ۱۹۵۵
سال‌ها (میلادی) ۱۹۴۹  ۱۹۵۰  ۱۹۵۱  ۱۹۵۲ ۱۹۵۳  ۱۹۵۴  ۱۹۵۵