رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۵۶ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۵۳  ۱۹۵۴  ۱۹۵۵  ۱۹۵۶ ۱۹۵۷  ۱۹۵۸  ۱۹۵۹
سال‌ها (میلادی) ۱۹۵۳  ۱۹۵۴  ۱۹۵۵  ۱۹۵۶ ۱۹۵۷  ۱۹۵۸  ۱۹۵۹