باز کردن منو اصلی

در این رده لیست نرم‌افزارهای سال ۲۰۰۴، قرار دارد.