رشیدی یک نام کوچک یا نام خانوادگی‌ است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: