رضوان بن تتش

حاکم حلب

فخرالموک رضوان (همچنین رضوان؛ درگذشته در ۱۰ دسامبر ۱۱۱۳) حاکم سلجوقی حلب در بین سال‌های ۱۰۹۵ تا ۱۱۱۳ بوده‌است.

فخرالملک رضوان
سلطان حلب
سلطنت۱۰۹۵–۱۱۱۳
پیشینتتش یکم
درگذشته۱۰ دسامبر ۱۱۱۳
پدرتتش یکم

فرمانرواییویرایش

او پسر تتش یکم و برادر دقاق بود اما بوسیلهٔ اتابکش، جناح‌الدوله حسین، پرورش یافت. هنگامی که تتش در سال ۱۰۹۶ مُرد، رضوان متصرفات او در سوریه را به ارث برد و شهر حلب را مرکز حکومتش قرار داد، گرچه مسئولیت‌های حکومت برعهدهٔ جناح الدوله قرار داشت. دقاق پس از چندی علیه برادرش شورش کرد و کنترل دمشق بدست گرفت، که باعث به هرج و مرج و آشوب کشیدن تمام سوریه گردید. دقاق از سوی یاغی‌سیان حاکم انطاکیه که با جناح‌الدوله نزاع داشت و با خود رضوان اخلافی نداشت، پشتیبانی می‌شد؛ إلغازی فرماندار اورشلیم نیز به یاغی‌سیان و دقاق پیوست. رضوان با برادر إلغازی، سوکمن ارتقی متحد گشت.

پانویسویرایش

منابعویرایش