رعایت حق تقدم جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت بایستی حق تقدم را رعایت کند (راه بدهد). این تابلو معمولاً در تقاطع‌ های فرعی به اصلی مشاهده می‌گردد.

رعایت حق تقدم

مشخصات
  • نام: رعایت حق تقدم
  • نوع: بازدارنده
  • پیام: به حق تقدم توجه کنید.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش