رقابت (علم اقتصاد)

رقابت در علم اقتصاد بین فروشندگان در تلاش برای دستیابی به اهدافی چون سود فزاینده، سهم بازار، و حجم فروش از طریق تغییر دادن عناصر ترکیب بازاریابی انجام می‌گیرد: قیمت، کیفیت محصول، توزیع و تبلیغ. آدام اسمیت در ثروت ملل رقابت را تخصیص منابع تولیدی به باارزش‌ترین کاربردهای آن‌ها تعریف می‌کند.

تبلیغ دو سازندهٔ دستگاه‌های خالص کننده در روزنامه‌ای در ۱۸۸۵.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش