رهایی

رهایی در معانی زیر می‌تواند کاربرد داشته باشد: