رهبر عالی

(تغییرمسیر از رهبر معظم)

رهبر عالی یا رهبر اعلی به‌طور معمول اشاره به فردی دارد که در میان یک دولت، سازمان و گروهای به این شکل قادر به هدایت و اقتدار بیشتری باشد. در دین این نقش معمولاً با یک فرد تلقی می‌شود که به عنوان نماینده یا جلوه‌ای از یک خدا یا خدایان بر روی زمین می‌باشد. در سیاست یک رهبر معمولاً دارای کیش شخصیت می‌باشد برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دیکتاتورها و رهبران سیاسی احزاب زیادی وجود داشته‌است که تحت عناوین سیاسی خود را به جایگاه رهبری اعلی رسانده‌اند. به عنوان مثال در جنگ جهانی دوم بسیاری از رهبران فاشیستی و جناح راست نقش خود را به حکومت هیتلر دادند و او را به او لقب پیشوا دادند.

لیست برخی رهبرانویرایش

دهه ۱۹۳۰ و بعد از آنویرایش

جنگ جهانی دومویرایش

عصر جنگ سردویرایش

پس از جنگ سردویرایش

داستانویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. William C. Kirby (ed.