روانشناسان گشتالت

گروهی از روانشناسان آلمانی قرن بیستم که پیرو نظریه گشتالت بودند. بنیانگذار این مکتب مکس ورتایمر و دو همکارش کورت کافکا و ولفگانگ کهلر بودند.

از دیگر روانشناسان این گروه می‌توان از کورت لوین (۱۹۴۷-۱۸۹۰) نام برد.

منابعویرایش

  • هرگنهان، السون (۱۳۸۲نظریه‌های یادگیری، ترجمهٔ علی اکبر سیف (ویراست ششم)، تهران: نشر دوران، ص. ۲۷۸-۲۸۲