باز کردن منو اصلی

این رودخانه از شیراز به طرف داراب و سپس به طرف روستای شاه غیب حرکت می‌کند و سپس از شاه غیب به دریای خلیج فارس در حرکت است