روش ان تی یو

روش ان تی یو(به انگلیسی: NTU method) یا روش تعداد واحدهای تبادل(به انگلیسی: Number of Transfer Units Method) در علم انتقال حرارت و در طراحی مبدل‌های حرارتی کاربرد دارد.این روش برای شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اطلاعات جریان‌های ورودی و خروجی به مبدل در دست نبوده و تنها اطلاعات دمایی جریان‌های ورودی به مبدل مشخص است.

شرح روشویرایش

در این روش با محاسبه بیشینه حرارت قابل انتقال و استفاده از یک ضریب تصحیح (ضریب بازدهی)، مقدار واقعی گرمای انتقالی محاسبه می‌شود.

 

در این معادله برای محاسبه  ، باید   را برای هر سیال جداگانه محاسبه و مقدار کمتر را   می نامیم. همچنین ضریب بازدهی در این روش یه صورت زیر قابل تعریف است:

 

مقدار گرمای واقعی (q) محاسبه شده برابر است با:

 

برای محاسبه ضریب بازدهی (  یا  ) دو پارامتر به نام‌های   و :  تعریف می‌شود.

 
 
 

در معادله بالا U ضریب انتقال حرارت کلی مبدل و A کل سطح تبادل در مبدل است.

با داشتن   و :  می‌توان از روابط زیر مقدار ضریب بازدهی را محاسبه کرد.

برای جریان موازی:
 
برای جریان متقابل:
 

همچنین برای ساده‌تر شدن کار، نمودارهایی وجود داردکه می‌توان با استفاده از آن مقدار ضریب بازدهی را به سرعت به دست آورد.

 
با داشتن مقدار   روی محور افقی و و مقدار   روی نمودار، مقدار ضریب بازدهی از روی محور عمودی خوانده می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • F. P. Incropera & D. P. DeWitt 1990 Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 3rd edition, pp. 658–660. Wiley, New York
  • F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman & A. S. Lavine 2006 Fundamentals of Heat and Mass Transfer ,6th edition, pp 686–688. John Wiley & Sons US