روپوست (گیاه‌شناسی)

روپوست گروهی معمولا یک‌لایه‌ای از یاختەها می‌باشند که روی برگ‌ها، گلها، ریشهها، و شاخههای گیاهان را پوشش می‌دهند. این لایه، مرزی میان گیاه و محیط پیرامونی‌اش را پدیدمی‌آورد. روپوست در جلوگیری از هدرروی آب(با استفاده از لایه پوستک روی آن) - داد و ستد گازها، تراوش ماده‌های دگرگشتی، و درون‌کشی آب و کانیها (به‌ویژه در ریشهها) نقش دارد روپوست در ساقه جوان ریشه جوان و برگ به همراه پوستر که قرار دارد اما ریشه مسن و ساقه مسن گیاه دو لپه رو پوست ندارند بلکه پیراپوست دارند.برخی یاخته های روپوست تمایز یافته و زنده میشوند(البته در اندام های هوایی گیاه) و میتوانند به یاخته های ترشحی، نگهبان روزنه و کُرک تبدیل شوند. یاخته های نگهبان روزنه برخلاف یاخته های روپوست و یاخته های ترشحی و کُرک، میتوانند فتوسنتز انجام دهند.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش