باز کردن منو اصلی

رویه می‌تواند به یکی از موردهای زیر گفته شود: