رویه درجه دوم

(تغییرمسیر از رویه‌های درجه دوم)

در ریاضیات، رویه‌های درجه دوم، عبارتند از مکان هندسی نقاط در فضای D بعدی که به صورت عبارت جبری بیان می شود(که در اصل ریشه‌های عبارت جبری می باشند).بیان کامل آن به صورت زیر است:

که در آن ها نمایانگر هر بعد (مانند X،Y،Z،...) و Q،P،R ضرایب ثابت (حقیقی یا مختلط) هستند.

از رویه‌های درجه دوم می توان به سهمی‌گون، بیضی‌گون، هذلولی‌وار و... اشاره کرد.

منابعویرایش