رژیم تویوتومی (به ژاپنی: 豊臣政権) یک رژیم سامورایی است که از به قدرت رسیدن تویوتومی هیده‌یوشی از سال ۱۵۸۵ (یا از ۱۵۹۰) تا ۱۶۰۳ برقرار بود. در این رژیم به ترتیب تویوتومی هیده‌یوشی، پسر خواهرش تویوتومی هیده‌تسوگو و پسرارشدش تویوتومی هیده‌یوری قدرت را در دست داشتند.

مون خاندان تویوتومی

فهرست رژیم‌های سامورایی ویرایش

به نوعی رژیم مرکزی

منابع ویرایش