زاویه ساعتی در دستگاه مختصات سماوی، زاویه تفاضل بین نصف النهار جنوبی ناظر با دایره ساعتی (امتداد فضایی نصف‌النهار زمینی) یک جرم آسمانی است. تقسیم بندی آن بر اساس ساعت، دقیقه و ثانیه است. زاویه ساعتی نصف‌النهار جنوبی ناظر همواره صفر است. برای یک ناظر زاویه ساعتی خورشید در ظهرگاه صفر و در هنگام غروب نزدیک ۶ ساعت و نیمه شب ۱۲ ساعت و اول صبح حدود ۱۸ ساعت است.[۱]

منابع ویرایش

  1. گاهشماری ایرانی، موسی اکرمی، ص ۱۶.