زبان‌های ایبرو-رومی

زبان‌های ایبرو-رومی شاخه‌ای از زبان‌های رومی هستند که در شبه جزیره ایبری تکلم می‌شوند. این زبان‌ها از زبان‌های گالی-ایبریایی مشتق شده‌اند.

رومی-ایبرو
پراکنش:در اصل شبه جزیره ایبری و سایر نقاط جهان
تبار:زبان‌های هندواروپایی
زیرگروه‌ها:
ایبریایی غربی
ایبریایی شرقی

زبان‌ها

ویرایش

زبان‌های ایبرو-رومی

منابع

ویرایش