باز کردن منو اصلی

زبان‌های تبتی-برمه‌ای نام یکی از زیرشاخه‌های خانواده زبان‌های سینی-تبتی است.

زبان‌های تبتی-برمه‌ای
پراکنش: آسیای جنوب شرقی، آسیای شرقی، آسیای جنوبی
تبار: زبان‌های چینی-تبتی
  • زبان‌های تبتی-برمه‌ای
نیا: Proto-Tibeto-Burman
زیرگروه‌ها:
Dubious as TB: Digaro، Hruso, Kho-Bwa، Miji, Midzu، Puroik, Siangic
ISO 639-5: tbq
Lenguas tibeto-birmanas.png
     Tibetan

     Burmish      Karen      Rung      Tani      Qiang      Bodo–Garo      Konyak      Naga      زبان مانیپوری

     Kukish

زبان‌های تبتی-برمه‌ای:

و زبان‌های بسیار دیگری در آسیای جنوب‌شرقی.