زبان‌های گیلیک‌تبار

زبان‌های گیلیک‌تبار یکی از دو شاخهٔ زبان‌های سلتیک جزیره‌ای می‌باشد. شاخهٔ دیگر بریتونی است. این زبان‌ها زنجیره گویشیای را پدیدمی‌آورند که از جزیره ایرلند آغاز شده و جزیره من را پیموده به شمال اسکاتلند می‌رسد. از این شاخه امروزه سه زبان وجود دارند: گیلیک اسکاتلندی، ایرلندی و زبان مانکس.

بریتانیای کبیر و جزایر مجاور آن در سده ۵ پس از میلاد، قبل از تهاجم و متعاقب آن اسکان آنگلو-ساکسون‌ها در بریتانیا
قرمز: محدوده زبان‌های بریتونی
آبی: محدوده زبان پیکتی
سبز: محدوده زبان‌های گیلیک‌تبار

مقایسه اعداد در زبان‌های گیلیک‌تبار ویرایش

# ایرلندی گیلیک اسکاتلندی مانکس
۱ aon aon un, nane
۲ daa
۳ trí trì tree
۴ ceathair ceithir kiare
۵ cúig còig queig
۶ sia shey
۷ seacht seachd shiaght
۸ ocht ochd hoght
۹ naoi naoi nuy
۱۰ deich deich jeih
۱۱ aon déag aon deug nane jeig
۱۲ dó dhéag dà dheug daa yeig
۲۰ fiche fichead feeid
۱۰۰ céad ceud keead

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Goidelic languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Goidelic_languages&oldid=475060711 (accessed February 12, 2012).