زبان کنیاک یک زبان در خانواده چینی-تبتی که مردم کنیاک در ناگالند در شمال شرقی هند به آن صحبت می‌کنند.

منابعویرایش

  • Nagaraja, K.S. (2010), Konyak Grammar, Mysore: Central Institute of Indian Languages, ISBN 81-7342-195-1

مطالعه بیشترویرایش

  • Ine Jongne Jame (1957), Primer for Adults in Konyak Language, Guwahati
  • Kumar, Brij Bihari (1972), Hindi-Konyak Dictionary, Kohima: Nagaland Bhasha Parishad
  • Kumar, Brij Bihari (1972), Konyak Vyakaran ki Ruprekha, Kohima: Nagaland Bhasha Parishad
  • Nagaraja, K.S. (1996), Kinship terms in Konyak Naga (PDF)
  • Nagaraja, K.S., Konyak–Hindi–English Dictionary, Mysore: Central Institute of Indian Languages
  • Nagaraja, K.S., "Relativization in Konyak", Indian Linguistics 45: 41–8