زبیر بن عبدالمطلب

زبیر بن عبدالمطلب از پسران شیبة بن هاشم و فاطمه بنت عمرو بود و ازاین‌رو یکی از عموهای محمد است. او برادر ابوطالب و عبدالله، پدر محمد بود. زمانی که عبدالله بن عبدالمطلب در یثرب بیمار بود عبدالمطلب از زبیر خواست که به کمک برادرش برود و زبیر نیز تا زمان کفن و دفن کنار عبدالله ماند. احتمالاً او قبل از بعثت وفات یافته است [۱]

منابع ویرایش

  1. Abdulmalik ibn Hisham. Notes to Ibn Ishaq's Life of Muhammad. Translated by Guillaume, A. (1955). The Life of Muhammad, p. 707, note 97. Oxford: Oxford University Press.