زَریز بر پایهٔ مزدیسنا نام یکی از دیوها از دیوهای کماله آفریده اهریمن می‌باشند. نام او همراه با تریز دو در ادبیات زرتشتی پیوسته با هم می‌آید. تریز دشمن خرداد و زریز دشمن امرداد می‌باشند.

واژه‌شناسی

تریز در پهلوی[نیازمند ابهام‌زدایی] tariz و در اوستا -taurvay به معنای تارومارکننده است. زریز نیز در پهلوی zariz و در اوستایی -zairik و معنای زردرنگ می‌دهد.

منبع