زمان حال (زبان)

(تغییرمسیر از زمان حال)

زمان حال یا زمان مضارع در زبان فارسی به رویداد یا وجود حالتی (به‌صورت مثبت یا منفی) در زمان حال یا آینده می‌پردازد و دارای انواع زیر است:

حال (مضارع)ویرایش

مثال: رَوَم، رَوی، رَوَد، رَویم، رَوید، رَوند

حال اِخباری (مضارع اِخباری)ویرایش

فعلی که وجود حالتی یا رویداد واقعه‌ای را به‌طور قطعی در زمان حال یا آیندهٔ نزدیک بیان می‌کند.به زبان ساده خبری را به ما می‌دهد.

  • ساختار: می + بن مضارع + شناسه «َم، ی، َد، یم، ید، َند»

مثال: می‌روم، می‌روی، می‌رود، می‌رویم، می‌روید، می‌روند

حال اِلتِزامی (مضارع اِلتِزامی)ویرایش

فعلی که انجام آن با شک و تردید همراه باشد.

  • ساختار: بـ + بن مضارع + شناسه «َم، ی، َد، یم، ید، َند»

مثال: بروم، بروی، برود، برویم، بروید، بروند

حال مستمر(مضارع مستمر یا ملموس)ویرایش

فعلی که انجام آن هم‌اکنون در حال جریان است.

  • ساختار:دارم،داری،دارد،... +مضارع اخباری

مثال:دارم می روم،داری می روی،دارد می رود،داریم می رویم،دارید می روید،دارند می روند

پانویسویرایش

جستارهای وابستهویرایش