زنای غیرمحصنه

(تغییرمسیر از زنای غیر محصنه)

زنای غیر محصنه در اسلام و شرع نوعی زنا یا رابطه جنسی نامشروع با رضایت طرفین خارج از قواعد ازدواج شرعی است که یکی از آنها یا هر دوی آنها مجرد (فاقد همسر) باشند. نسبت به فرد مجرد احتساب خواهد بود. در واقع شرط تجرد و رضایت لازم است. یعنی جوان مجرد که همسر ندارد خواه مرد باشد یا زن، اگر با دیگری زنا کند آن را زنای غیر محصنه می‌گویند و طبق شرع اسلام حد آن تازیانه‌ است.