باز کردن منو اصلی

زنای غیر محصنه در اسلام نوعی زنای یارابطه جنسی نامشروع با رضایت طرفین خارج ازقواعدازدواج شرعی است که یکی از انها یا هر دو انها مجرد (فاقد همسر) باشند، نسبت به فرد مجرد غیر محصنه احتساب خواهد بود. در واقع شرط تجرد ورضایت لازم است. یعنی جوان مجرد که همسر ندارد خواه مرد باشد یا زن، اگر با دیگری زنا کند آن را زنای غیر محصنه گویند و طبق شرع اسلام حدش تازیانه‌است.