زنجیر یکای طول است. یک زنجیر برابر است با ۶۶ پا یا ۲۲ یارد یا ۴ رود. هر ۱۰ زنجیر برابر با ۱ فرلانگ است و ۸۰ زنجیر یک مایل. یک جریب هم برابر است با ۱۰ زنجیر مربع. این یکا سده‌ها در بریتانیا و برخی کشورهای زیر نفوذ این کشور کاربرد داشته‌است.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors، "Chain (unit)،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chain_(unit)&oldid=472402295 (accessed February ۲۵، ۲۰۱۲).