زنگ واژه‌ای فارسی است و ممکن است به یکی از نوشتارهای زیر اشاره بدارد: