زهرا (نام کوچک)

نام‌های زنانه

زهرا از نام‌های اسلامی - عربی برای بانوان است و شاید به یکی از افراد زیر اشاره نماید: