زودربائیان

ولوسیراپتورینائه
Velociraptor Wyoming Dinosaur Center.jpg
دزد چابک
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران

ولوسیراپتورینائه(نام علمی: Velociraptorinae) نام یک زیرخانواده از کلاد هوتندروخزندگان است.

هوتندروخزندگان
خزنده‌پرنده‌دزدیان

Atrociraptorبامبی‌رباسارورنیتولستس

دینونیکوسVelociraptorinae
unnamed

دزد چابک (دایناسور)ایتمیروسunnamed

آداسورTsaaganلینهه‌دزد
Dromaeosaurinae

DromaeosaurusآکیلوباتورUtahraptor


هوتندروخزندگان

Dromaeosaurinae


Velociraptorinae

بامبی‌ربا
Tsaagan
سارورنیتولستس
آداسوردینونیکوسدزد چابک (دایناسور)Balaurهوتندروخزندگان

Tsaagan

Tianyuraptorبامبی‌ربا

دزد چابک (دایناسور) (=Velociraptorinae)


Dromaeosaurinae

آکیلوباتوردینونیکوسسارورنیتولستس
DromaeosaurusUtahraptorمنابعویرایش