زول دارای کاربردهای زیر می‌باشد:

رایانهویرایش

شهرویرایش

روستاویرایش

گیاهویرایش

زول، نام یک تیره از گیاهان