زیریان

دودمانی از بربرها در شمال قاره آفریقا

زیریان دودمانی از بربرها (آمازیغ) بودند که بر بخشی از شمال آفریقا فرمانروایی می‌کردند.