زیریان

دودمانی از بربرها در شمال قاره آفریقا
Zirids1000.png

زیریان دودمانی از بربرها (آمازیغ) بودند که بر بخشی از شمال آفریقا فرمانروایی می‌کردند.