زیرمجموعه

(تغییرمسیر از زیر مجموعه)


در ریاضیات به ويژه در نظریهٔ مجموعه‌ها مجموعهٔ را زیرمجموعهٔ مجموعهٔ (یا معادل آن مجموعهٔ را مجموعهٔ مادر مجموعهٔ ) گویند اگر مجموعهٔ ، مجموعهٔ را دربرداشته باشد.

A زیرمجموعه B است و به شکلی برعکس B زیرمجموعه A می‌باشد؛ و A زیر مجموعه محض (سره) B می‌باشد.

تعریفویرایش

اگر   و   دو مجموعه باشند و تمام اعضای   در   نیز باشد، آنگاه:

  • می‌توان گفت که   زیرمجموعهٔ   است.و آن را به صورت   میتوانيم بنويسيم .

همچنین از سوی دیگر می‌توان گفت:

  • B ابرمجموعهٔ A است.

به عنوان مثال، اگر داشته باشیم  

آنگاه   که با حذف عضوهای ۲ و ۳ به‌دست آمده‌است را زیرمجموعهٔ B می‌گویند.

اگر مجموعهٔ A زیرمجموعهٔ B باشد و هم‌زمان مجموعهٔ B نیز زیرمجموعهٔ A، مجموعه‌های A و B با یکدیگر برابرند.

زیر مجموعه محض (سره)ویرایش

اگرA  B، ولی A≠ B آنگاه A زیر مجموعه محض یا سره Bنامیده می‌شود

همه زیر مجموعه های یک مجموعه به جز خود مجموعه را زیر مجموعه های محض یا سره میگویند.

به عنوان مثال ،   و   باشد آنگاه A زیر مجموعه محض (سره) مجموعه B می‌باشد.

توجه داشته باشید هر مجموعه  (تهی) را به عنوان زیر مجموعه سره خود دارد اما خود  (تهی) زیر مجموعه سره ندارد.

تعداد زیر مجموعه‌های یک مجموعهویرایش

تعداد زیر مجموعه‌های یک مجموعه n عضوی برابر است با   .

تعداد زیر مجموعه‌های محض (سره) یک مجموعه n عضوی برابر است با  .

منابعویرایش

  • Enderton, H. B. Elements of Set Theory, 2nd edition, ACADEMIC Press, Inc. , 1977.