ساختار بلندروی

ساختار بلندروی یکی از ساختارهای دوتایی مواد است که در این ساختار آنیونها به صورت مکعبی مرکز وجوه پر قرار گرفته و کاتیونها نصف حفره‌های چهاروجهی را پر کرده‌اند.

منابع ویرایش

David W. Richerson, Modern Ceramics Engineering: Properties, Processing and use in design, CRC Publishing, 2nd ed. , 1992.

جُستارهای وابسته ویرایش