باز کردن منو اصلی

ساختار (منطق ریاضی)

درک ریاضی

ساختار در ریاضیات به معنای مجموعهای است که به آن اجزای ریاضی دیگری نیز افزوده شده تا برخی خواص مجموعه بهتر درک یا مجسم شود. مثلاً با افزودن دو مفهوم جمع و ضرب به مجموعه اعداد حقیقی این مجموعه دارای ساختاری جبری به‌نام میدان می‌شود.