ساختمان شهرداری

عمارت شهرداری می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: