«سازشناسی» یا «ارگانولوژی» علم شناخت، بررسی و طبقه‌بندی سازهای موسیقی است.
سازها را معمولاً به گونه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند که یکی از تقسیم‌بندی‌های متداول به شیوه زیر است:

عکس مرتبط .

منابع

ویرایش