سالمی (نام خانوادگی)

سالمی (منسوب به سالم) یک نام خانوادگی‌ است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: