سالنامه دنیا

سالنامه دُنیا، سالنامه‌ای سیاسی و اجتماعی بود که در فروردین ۱۳۲۴ خورشیدی بنیان نهاده شد.

نشان سالنامه دُنیا

سالنامه دنیا را ناشر روزنامه دنیا منتشر می‌کرد. در این نشریه که هر سال منتشر می‌شد، علاوه بر رویدادهای سال، مقالات و خاطراتی از شخصیت‌های سیاسی و ادبی چاپ می‌شد.

سالنامة دنیا، نشریه‌ای سالانه که در ۱۳۲۴ شمسی به مدیریت سید عبدالکریم طباطبایی در تهران تأسیس شد. این نشریه را می‌توان وزین‌ترین سالنامه‌ای به‌شمار آورد که سالیان متمادی در ایران انتشار یافت. موضوع این نشریه و بخش اعظم مندرجات آن خاطرات و شرح کارهای سیاسی رجال برجستة ایران به قلم خود آنان بود. در طی چند دهه خاطرات کسانی چون دکتر متین دفتری، قوام‌السلطنه، دکتر محمد مصدق، حبیب‌الله آموزگار، دکتر جمشید آموزگار، پروفسور عدل، علی‌اصغر حکمت، عباسعلی خلعتبری، امیرعباس هویدا، دکتر عیسی صدیق اعلم و کسان زیاد دیگری در شماره‌های مختلف سالنامه درج شده‌است. سالنامة دنیا را باید به عنوان یکی از مآخذ عمدة تاریخ معاصر ایران به‌شمار آورد. این سالنامه تا ۱۳۵۳ شمسی دوام آورد و به این ترتیب جمعاً ۳۰ سال انتشار پیدا کرد و در سال مذکور همانند تعداد زیادی از مطبوعات تعطیل گردید. فهرست توصیفی مفصل دورة سی سالة سالنامة دنیا به کوشش محمد گلبن تدوین شد و در ۱۳۸۲شمسی به چاپ رسید

دست اَندَر کارانویرایش

چاپ خانهویرایش

  • چاپ کیهان

منابعویرایش

  • شناسنامه سالنامه دنیا - سال ۱۳۵۴
  • دورة سالنامة دنیا، فهرست سی سالة سالنامة دنیا. تهران: مؤسسة تاریخ معاصر ایران.