سالنامهٔ پارس از مطبوعات استان فارس در دوران رضاشاه است.

این سالنامه از سال ۱۳۰۴ خورشیدی به وسیلهٔ محمدعلی امیرجاهد، در شیراز و تهران به چاپ می‌رسید.

منابع

ویرایش
  • سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۸۵.