دستگاه زیستی

شبکه پیچیده‌ای از عناصر بهم مرتبط از مقیاس ماکرو تا نانو
(تغییرمسیر از سامانه زیستی)

از همکاری بین اندام‌های مختلف بدن دستگاه یا سامانه زیستی تشکیل می‌شود.

دستگاه جانوران

بدن انسان از هشت دستگاه ساخته شده‌است که عبارتند از:

منابع

ویکی‌پدیا انگلیسی: Biological System بازیابی ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱