سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
تریاس پیشین ایندوئن → پس از آن
پرمین لوپینجین چانگسینگین ۲۵۲٫۲–۲۵۴٫۱
ووچیاپینگین ۲۵۴٫۱–۲۵۹٫۸
گوادالوپین کاپیتانین ۲۵۹٫۸–۲۶۵٫۱
ووردین ۲۶۵٫۱–۲۶۸٫۸
رودین ۲۶۸٫۸–۲۷۲٫۳
سیسورالین کونگورین ۲۷۲٫۳–۲۸۳٫۵
آرتینسکین ۲۸۳٫۵–۲۹۰٫۱
ساکمارین ۲۹۰٫۱–۲۹۵٫۰
آسلین ۲۹۵٫۰–۲۹۸٫۹
کربونیفر پنسیلوانین گژلین → پیش از آن

ساکمارین (انگلیسی: Sakmarian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، دومین اشکوب یا عصر از ردیف سیسورالین و دوره پرمین به‌شمار می‌رود. ساکمارین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب آسلین و پیش از آرتینسکین جای می‌گیرد. اشکوب ساکمارین از حدود ۰٫۱۸ ± ۲۹۵ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۰٫۲۶ ± ۲۹۰٫۱ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام این اشکوب از رودخانه ساکمارا در رشته‌کوه اورال گرفته شده که شعبه‌ای از رود اورال به‌شمار می‌رود. این نام در سال ۱۸۷۴ توسط الکساندر کارپینسکی معرفی شد.

منابع ویرایش