سایشی لبی‌دندانی بی‌واک

سایشی لبی‌دندانی بی‌واک یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨f⟩ است. در فارسی این همخوان با «ف» نشان داده می‌شود. [۱]

f
شماره IPA128
کدبندی
محتوا (اعشاری)f
یونیکد (شانزدهتایی)U+0066
الفبای آواییf
کیرشنبامf

 

منابع ویرایش

  1. Voiceless labiodental fricative. (2016, February 12). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:03, February 21, 2016, fromhttps://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_labiodental_fricative&oldid=704560836