سده ۱۲ (خورشیدی)

سده

سده دوازدهم (۱۲) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین سال ۱۱۰۱ هجری خورشیدی آغاز گشت و در پایان ۲۹ اسفند سال ۱۲۰۰ هجری خورشیدی پایان یافت.

سده‌ها: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه‌ها: ۱۱۰۰ ۱۱۱۰ ۱۱۲۰ ۱۱۳۰ ۱۱۴۰ ۱۱۵۰ ۱۱۶۰ ۱۱۶۰ ۱۱۷۰ ۱۱۸۰ ۱۱۹۰

رویدادها ویرایش

در ایران ویرایش

در این قرن چهار پادشاهی

فرمانروایی کردند.

چهره‌های برجسته ویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌ها ویرایش

دهه‌ها و سال‌ها ویرایش