سرمازیست‌شناسی

(تغییرمسیر از سرمازیست شناسی)

سرمازیست شناسی (cryobiology) دانش پژوهش بر جانداران در دماهای بسیار پایین است. شاخه‌های این دانش عبارت‌اند از:

منابعویرایش

Wikipedia contributors، «Cryobiology،» Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryobiology&oldid=206456905