سروتونرژیک (به انگلیسی: Serotonergic) یا سروتونینرژیک (به انگلیسی: Serotoninergic) به معنی مرتبط با "انتقال دهنده عصبی سروتونین" می‌باشد. یک سیناپس در صورتی که از سروتونین به عنوان انتقال دهنده عصبی استفاده کند٬ سروتونرژیک نامیده می‌شود و یک ماده را نیز در صورتی که باعث ایجاد تاثیراتی مرتبط با سروتنین در بدن شود سروتونرژیک می‌نامند. یک عامل سروتونرژیکی به موادی شیمیایی گفته می‌شود که عملکردشان باعث افزایش تاثیرات ایجاد شده به واسطه سروتونین در سیستم عصبی مرکزی شود. عوامل سروتونرژیکی عبارت از موارد زیر هستند:

شمائی از منطقه سروتونرژیک در مغز

جستارهای وابسته ویرایش

مهارکننده‌های بازجذب سروتونین

منابع ویرایش