انواع گنجشک‌سانان (پرندگان شاخه‌نشین) معمولا به عنوان سسک‌ها اشاره می‌شوند. آنها لزوماً با یکدیگر ارتباط نزدیکی ندارند، اما برخی از ویژگی‌های مشترک را دارند، مانند جثهٔ به نسبت کوچک، آواز، و حشره‌خوار.

سسک‌های Sylvioidویرایش

این‌ها تا حدودی بیشتر از سایر سسک‌ها به یکدیگر مرتبط هستند. آنها وابسته به یک بالاخانواده هستند که شامل لیکویان جهان قدیم، بلبلان و غیره هستند.

سسک‌های Passeroidویرایش

دو خانواده سسک‌های آمریکایی بخشی از یک بالاخانواده دیگر هستند که آنها را با گنجشک‌ها، زردپره‌های نمادین، سهره‌ها، فنچ‌ها و غیره متحد می‌کند.

دیگرویرایش

اینها ارتباط تنگاتنگی با چرخ‌ریسک‌ها و چرخ‌ریسک‌های آمریکایی دارند.

  • سسک‌های استرالیایی، خانواده Acanthizidae

اینها متمایزترین گروه از سسک‌ها هستند. آنها به هیچ وجه با دیگران ارتباط نزدیکی ندارند، بلکه بیشتر با عسل‌خوارها و پری‌الیکایی‌ها مرتبط هستند.

  • عسل‌کش هاوایی- (سازگاری واگرا)، سردهٔ H. virens - amakihi معمولی.[۱] (نگاه کنید به: فهرست عسل‌کش‌ها با سازگاری واگرا)

منابعویرایش

  1. Wilson, Eisner, Briggs, Dickerson, Metzenberg, O'Brien, Susman, & Boggs. Life on Earth, Chapter: Biogeography, Graphic: Hawaiian Honeycreepers, p. 857.